مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

جناب آقای مهندس ناصر فیروز فلاح