طراحی و اجرای کانال های آب

طراحی و اجرای کانال های آب طراحی و اجرای کانال های آب طراحی و اجرای کانال های آب طراحی و اجرای کانال های آب طراحی و اجرای کانال های آب

طراحی و اجرای کانال های آب

کانال برای منظور های مختلف مانند آبیاری ، زهکشی ، آبرسانی شهری ، تخلیه فاضلاب ، انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر و همچنین برای انتقال آب از رودخانه به طرف توربین های آبی ممکن است استفاده شود . شیب کف کانال بسیار ملایم و نوع پوشش کانال بسیار صاف و حداقل سرعت ممکن در نظر گرفته می شود .

شیب طولی یا شیب کف کانال در طرح های مختلف مهندسی از 1 تا 25 در هزار و گاهی حتی تا 0.1 در هزار تغییر می کند . برای کانال های شبکه آبیاری مطابق استاندارد فرانسه ، شیب های 0.0001 تا 0.0005 پیشنهاد می شود .