طراحی و اجرای قفس های پرورش ماهی

طراحی و اجرای قفس های پرورش ماهی طراحی و اجرای قفس های پرورش ماهی طراحی و اجرای قفس های پرورش ماهی

طراحی و اجرای قفس های پرورش ماهی

پرورش در قفس سامانه اي است که ماهی، محصور در یک قفس در منابع آبی پرورش داده می شود. در این روش ماهی درون یک قفس یا سبد قرار می گیرد و آب به صورت آزاد بین منبع آبی و قفس در جریان است.

 

عواملی از قبیل افزایش مصرف آبزیان در بین عامه مردم و کاهش ذخائر طبیعی برخ ی از گونه ها، کمبود و محدودیت منابع و کاهش درآمد و ارزش اقتصادي تولید در استخرهاي خاکی موجب شده است تا پرورش دهندگان شیوه هاي سنتی را احیا کنند و انگیزه قوي در تولید کنندگان براي تولید ماهی در قفس به وجود آید.

 

صنعت آبزي پروري در قفس به سرعت رو به توسعه است بطوریکه در آینده می تواند جایگزین مناسبی براي بهره برداري مستقیم از ذخائیر طبیعی بشمار آید. با گسترش فن آوري پرورش ماهی در قفس و استفاده از مواد مقاوم در ساختمان قفس امروزه پرورش ماهی در قفس در دریاهاي آزاد متداول شده است. گسترش این فعالیت در آبهاي دور از ساحل، معایب زیست محیطی آن را کاملا مرتفع نموده است، بطوري که هم اکنون قفس هاي کاملا پیشرفته و با استفاده از آخرین فناوري روز در آبهاي عمیق و دور از ساحل در دریا نصب و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

 

از سوي دیگر وجود منابع آبی و دریاچه هاي موجود در پشت سدها در شهرستانهاي غیر ساحلی فرصت مناسبی را براي بهره برداري بهینه از آب و تولید ماهی فراهم آورده است که می توان از این مزایا بهره گیري نمود.