تصفیه خانه شهر ساری

توضیحات پروژه

طراحی و اجرای تسویه خانه شهر ساری

توضیحات

طراحی و اجرای تسویه خانه شهر ساری

کاربر
آبفای ساری
تاریخ
2016-08-08
محل
شهر ساری
دسته بندی
لوله کشی