تصفیه خانه شهر ساری

Project Info

طراحی و اجرای تسویه خانه شهر ساری

Description

طراحی و اجرای تسویه خانه شهر ساری

Client:
آبفای ساری
Date:
2016-08-08
Location:
شهر ساری
Category:
لوله کشی